Raziskave

Zanesljivo lahko spreminjamo le stvari, ki jih lahko izmerimo. Ampak kako merimo tako abstraktne pojme, kot so zavzetost zaposlenih, organizacijska kultura in organizacijska klima?

Psihologi se na področju organizacij že vrsto let ukvarjamo s podajanjem rešitev na zgoraj omenjene probleme. Zaupajte nam probleme, s katerimi se vaša organizacija sooča in skupaj z vami bomo izbrali primerne oblike raziskovanja, da bomo te probleme kar se da učinkovito in trajno rešili.

Merjenje zavzetosti zaposlenih

»Trenutno stanje mojega podjetja je odlično, ampak kako bomo uspevali v prihodnosti?«

Po merjenju zavzetosti so nekatera podjetja ugotovila, da letno izgubljajo ogromne količine denarja zaradi aktivne nezavzetosti zaposlenih.

  • Med primerljivimi poslovnimi okolji dosegajo podjetja, kjer je zavzetost visoka, 18x višjo vrednost dobička na delnico kot podjetja, kjer je zavzetost zaposlenih nizka, obenem pa tudi rastejo hitreje kot njihovi konkurenti.
  • Okolja z visoko zavzetimi zaposleni se odlikujejo z 18 % višjo produktivnostjo, 12 % višjo profitabilnostjo in povečano inovativnostjo zaposlenih, kar posledično spet vpliva na boljši poslovni uspeh podjetja.
  • Poslovna okolja z velikim številom aktivno nezavzetih beležijo 31 do 51 % višjo fluktuacijo kot okolja, kjer je veliko zavzetih zaposlenih.
Zavzetost zaposlenih postaja vedno pomembnejši dejavnik pri uspešnosti in dodajanju vrednosti podjetju. Zaposleni, ki so visoko motivirani za dosego skupnih ciljev podjetja, se do podjetja vedejo odgovorno in se na njih lahko zanesemo. Za podjetje so ti posamezniki neprecenljivi.

Merjenje zavzetosti zaposlenih je zelo zanesljiv napovedni faktor prihodnosti podjetja. Če so finančni pokazatelji natančna slika trenutnega stanja podjetja, je stopnja aktivne zavzetosti zaposlenih odličen pokazatelj njegove prihodnosti.

Merjenje organizacijske kulture

»Kateri so faktorji, ki moje podjetje zavirajo in ga delajo manj prilagodljivega na trgu?«

Zelo abstrakten pojem v organizacijski psihologiji se je izkazal za izjemno pomembnega; organizacijska kultura ima velik vpliv na finančno stanje podjetja. V intenzivno konkurenčnem tržnem okolju se je razvila posebna vrsta organizacijske kulture, ki je na dolgi rok na trgu mnogo bolj uspešna. Poimenovali so jo moderna oziroma adaptivna organizacijska kultura, saj je osrednja lastnost organizacij s to kulturo izjemna prilagodljivost na trgu.

Strokovnjaki za organizacijsko psihologijo ugotavljamo, da se v podjetjih dogaja velik kulturni premik iz tradicionalne organizacijske kulture v moderno. Obe kulturi imata svoje značilnosti, ki jih opisujemo s trinajstimi dimenzijami. Pri nas se večina podjetji nahaja nekje na prehodu iz tradicionalne v moderno organizacijsko kulturo. Z merjenjem organizacijske kulture lahko ugotovite, katere dimenzije kulture so tiste, ki vas morda zavirajo na vaši poti v želeno prihodnost. Na podlagi merjenja organizacijske kulture lahko skupaj z vami načrtujemo ukrepe, kako kulturo vašega podjetja premakniti v želeno smer.

Merjenje organizacijske energije

Prav vsak človek poseduje naravno energijo, ki jo prinaša tudi na delo. Organizacije pa so odgovorne za to, da lahko zaposleni to naravno energijo tudi sproščajo na način, ki ustvarja dober energijski naboj organizacije. Prav tako so organizacije odgovorne za ohranjanje ustreznega stanja energije oz. za zadrževanje energije v organizaciji, preplet teh dejavnikov pa ustvarja organizacijsko energijo.

Organizacijska energija je torej nekakšna nevidna, a zelo močna sila, ki jo ustvarjamo ljudje s svojim načinom razmišljanja, čustvovanja ter vedenja, in je ključni dejavnik delovne uspešnosti. Organizacije se med seboj razlikujejo tako po intenzivnosti kot tudi po kakovosti energije. Kombinacija teh dveh razsežnosti določa razmerje med štirimi naravnimi stanji organizacijske energije, ki je lastna sleherni organizaciji.

Raziskava nam pokaže, koliko katere energije lahko najdemo v podjetju:

  1. energija razjedanja,
  2. energija produktivnosti,
  3. energija malodušja,
  4. energija udobja.

Merjenje organizacijske klime

»Med zaposlenimi opažamo slabo vzdušje, ki pomembno vpliva na njihovo učinkovitost.«

Diagnostika klime med zaposlenimi omogoča natančno identificiranje močnih področij vašega podjetja in tistih, ki jih je potrebno izboljšati.

Na podlagi ugotovitev merjenja organizacijske klime lahko izdelamo akcijski načrt sprememb, ki bodo na kritičnih področjih izboljšale zadovoljstvo zaposlenih. Z usmerjenimi in celostnimi ukrepi boste izboljšave dosegli z najnižjimi možnimi stroški. Zelo pomembno je, da diagnostiki sledijo tudi ustrezni ukrepi.

Raziskave zadovoljstva potrošnikov

Namesto dragih marketinških pristopov, za katere pogosto ne vemo, ali bodo uspešni ali ne, lahko izvedemo raziskavo potrošnikov. Z njo preverjamo stališča potrošnikov glede storitev in izdelkov, njihove uporabe, kot tudi pozicije blagovnih znamk, izdelkov in storitev. Z raziskavami omogočimo vpogled v navade in stališča potrošnikov, ki jih imajo do raziskovane vsebine, z njimi razkrijemo tudi, kako potrošniki doživljajo vaše blagovne znamke, izdelke in storitve, in v kakšnem odnosu oziroma poziciji so ti v primerjavi s konkurenčnimi. Raziskujemo možnosti novih izdelkov ali storitev za pozicioniranje na trgu, poseben izziv pa nam je iskanje novih imen za izdelke, storitve ali bodoče uspešne blagovne znamke.

Metode dela, ki jih uporabljamo so fokusne skupine, osebno in telefonsko anketiranje ter metoda skrivni kupec.

Več informacij?

Želite več informacij ali pridobiti ponudbo za izvedbo v vašem podjetju?

Zahvaljujemo se vam za vaše povpraševanje. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času
Oops! Nekaj je narobe.
kontakt